STUDENTS
PRESENT


 

MASTER OF DESIGN

MASTERS


Jieun Bae︎
Jiayue Cao︎
Dongyao Chai︎
Matilda Clarke︎
Hanyang Gao︎
Jiayi Guan︎
Alexander Jones︎
Joelle Lagunzad︎
Shu LI︎
Opal Liang︎
Xinran Liang︎
Yaxin Liu︎
Gabriela MarquesNoval︎
Nat-A-Nong Photirat︎
Mariel SarriaGonzales︎
Cory Spence︎
Tharuni Surukanti︎
Laura Thurbon︎
Zhimin Xue︎
Rui Yan︎
Wenman Yang︎
Junrui Ye︎
Yijia Zhang︎
Jing Zheng︎

Mark